slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa”

Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie 01.04.19-31.03.22 dla 58os. (37K, 21M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa, poprzez: utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych (15K,5M) oraz wsparcie 38 rodzin (18 rodziców-12K, 6M, 20 dzieci -10K,10M) poprzez organizację spotkań integracyjnych i cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.

pomoc zywnosciowa lezka 0W dniu dzisiejszym tj.06.05.2019r. przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry ostatnie brakujące produkty żywnościowe zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Produkty, które przywieziono to: Gołąbki w sosie pomidorowym, olej, miód, powidła i kabanosy.

W dniu 09 maja 2019 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 294 osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do w/w programu.

Serdecznie dziękujemy firmie Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – Ubojnii  i Przetwórni Drobiu KUL – DRÓB za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o za udostępnienie pomieszczenia oraz pomoc w rozładunku.

Przypominamy osobom zainteresowanym otrzymaniem dalszej pomocy żywnościowej na kolejny rok , że należy złożyć oświadczenia do końca lipca 2019 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

P103029329.03.2019 r. w Dziennym Domu „ Senior+” w Kargowej   Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne. Wartość projektu wynosi 586 980,00 zł, a kwota dofinansowania 557 631,00 zł.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. dla 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa  poprzez utworzenie  Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych i wsparcie 12 rodzin z Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” z Kargowej. Zadania  realizowane w projekcie to przede wszystkim : organizacja czasu wolnego seniorów, mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu oraz rozwojowi  indywidualnemu. Natomiast pomoc i wsparcie rodzin poprzez warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi. Wskaźniki to: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckimi i opiekuńczymi/społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 58, liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckich i opiekuńczych - 22, liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1.

pomoczywnosciowa 0 1W dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2018 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry kolejną partię żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Produkty, które przywieziono to: makaron świderki, makaron bezglutenowy, olej,  ser podpuszczkowy dojrzewający,  puszki fasoli białej i  puszki szynki drobiowej.

W dniu 13 grudnia 2018 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 294 osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do w/w programu.

Serdecznie dziękujemy firmie Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – Ubojnii i Przetwórni  Drobiu KUL - DRÓB za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w rozładunku.