slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa”

Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie 01.04.19-31.03.22 dla 58os. (37K, 21M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa, poprzez: utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych (15K,5M) oraz wsparcie 38 rodzin (18 rodziców-12K, 6M, 20 dzieci -10K,10M) poprzez organizację spotkań integracyjnych i cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.

 

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  1. 20 osób (25K,5M) starszych, niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, objętych krótkookresowymi usługami. opiekuńczymi dziennego pobytu w formie Klubu Seniora
  2. 38 rodzin ( rodzice- 12K, 6M; dzieci- 10K,10M).

Wszystkie w/w osoby z obszaru województwa lubuskiego - w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubuskiego.

 

W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry w związku z tym zatrudniony zostanie opiekun Klubu Seniora (1/3 etat), którego zadaniem będzie dbanie o prawidłową organizację i działanie Klubu Seniora. Dodatkowo zostanie zatrudniona sprzątaczka (um. zlec 8h/m) oraz pielęgniarka (2h/mc) osoby te będą dbały o dobre samopoczucie seniorów. Sprzątaczka będzie dbała o porządek w Klubie Seniora a pielęgniarka będzie co miesiąc kontrolować zdrowie uczestników.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:

  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK)- 1 szt.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 58 osoby.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie- 38 osób.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie- 20 osoby

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu- 2
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 22
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu- 20

Całkowita wartość projektu: 586 980,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  557 631,00 zł

logotypy ue ops