slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Osoby zainteresowane przedstawionym powyżej programem zapraszamy do pilnego kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kargowej (nr telefonu 68 35 25 131) do dnia 23 kwietnia 2019 roku, w celu rozeznania potrzeb w tym zakresie na terenie naszej Gminy.

Poszukujemy również osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekuna świadczącego w/w usługi.