slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

P103029329.03.2019 r. w Dziennym Domu „ Senior+” w Kargowej   Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne. Wartość projektu wynosi 586 980,00 zł, a kwota dofinansowania 557 631,00 zł.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. dla 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa  poprzez utworzenie  Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych i wsparcie 12 rodzin z Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” z Kargowej. Zadania  realizowane w projekcie to przede wszystkim : organizacja czasu wolnego seniorów, mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu oraz rozwojowi  indywidualnemu. Natomiast pomoc i wsparcie rodzin poprzez warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi. Wskaźniki to: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckimi i opiekuńczymi/społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 58, liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckich i opiekuńczych - 22, liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1.

 

Przy  podpisywaniu  umowy w Dziennym  Domu  „Senior+” byli także obecni   Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Adam Misiaszek, Kierownik OPS Anna Wierzbińska i Prezes Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” Marta Stoksik.

Seniorzy z DDS+ przygotowali słodki poczęstunek przy, którym rozmawiali z Wicemarszałkiem  o działalności  domu i o planach na przyszłość. Przy okazji goście zwiedzili pomieszczenia  DDS+ oraz  Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo”.

pasek ue